معرفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تعداد بازدید:۷۹۵

 

تاریخچه:

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه در تاریخ 17/11/1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز در زمینه ی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به منظور شناسایی نیازهای سلامت محور جامعه و ارتقا سلامت افراد فعالیت می نماید و در این راستا آموزش و پژوهش محوری را مهمترین ماموریت مساله دانسته و برای رسیدن به این امر ایجاد مشارکت عمومی و کار تیمی را در دستور کار خود قرار داده است.

چشم انداز:

ما برآنیم تا مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه به یکی از قطب های مطالعاتی در مرکز ایران تبدیل شود.

مأموریت:

ماموریت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه رهبری و اجرای پژوهش های کاربردی و توسعه ای و تولید علم در تعیین کننده های اجتماعی سلامت و چگونگی دست یابی به عدالت در راستای چشم انداز توسعه ملی می باشد.

اهداف کلی:

1.    توسعه و به کارگیری دانش بشری در حوزه "عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت"

2.     انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیاز های جامعه اسلامی

3.    جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آن ها

4.     تربیت نیروی انسانی محقق در حوزه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

5.     ترغیب، تشویق و بکار گیری محققین

6.     کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7.    برقراری ارتباط مداوم و موثر با سازمان ها و نهاد های مرتبط با شهرستان.

8.    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت SDH