محور اثرگذاری

تعداد بازدید:۵۱۴

مستندات مربوط به طرح های تحقیقاتی منجر به اثرگذاری و استفاده از نتایج تحقیق در سطوح مختلف در ادامه قابل دانلود می باشد:

اثرگذاری 1

اثرگذاری 2

فیلم آموزشی مراقبت از دهان و دندان در دوران بارداری  ارائه شده به معاونت بهداشتی دانشکده

فیلم آموزشی اهمیت جرمگیری در دوران بارداری ارائه شده به معاونت بهداشتی دانشکده

کلید واژه ها: ارزشیابی اثرگذاری