معرفی ریاست مرکز تحقیقات

تعداد بازدید:۹۴۱

نام و نام خانوادگی: محمود کریمی
مدرک: PhD
رشته: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
مرتبه: دانشیار
سمت :رییس مرکز تحقیقات

لینک روزمه 

کلید واژه ها: محمود کریمی رئیس مرکز SDH