اولویت‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۶۳۰

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

لیست اولویت های 1400-1403

1    جمعیت، ایمنی، سلامت محیط زیست و اقتصاد سلامت
2    سبک زندگی سالم (شناسایی تهدیدکننده‌ها، و ارتقای آن)
3    عوامل رفتاری موثر بر سلامت (آسیب اجتماعی های، خشونت، بزهکاری، سوءمصرف مواد، رفتارهای جنسی پرخطر،...)
4    تحلیل وضعیت نابرابری‎های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سلامت
5    وضعیت سرمایه و اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن
6    نقش فضای مجازی در سلامت و تغییر رفتار گروه‌های سنی
7    آگاهی، باورها و عملکرد مردم نسبت به بیماری‌ها و عوامل تهدید کننده سلامت
8    تحلیل ارتباط ابعاد مختلف فقر، درآمد و سلامت
9    بررسی و تحلیل آثار وضعیت اقتصادی (تورم، بیکاری و ...) بر وضعیت سلامت جسم و روان
10    وضعیت عدالت در توزیع خدمات سلامت
11    خانواده سالم و توانمندسازی مردم و خانواده ها، برای حفظ و ارتقاء سطح سلامت
12    باروری، ازدواج، طلاق و تک فرزندی 
13    طراحی و پیاده سازی مدل‎های توانمندسازی ذینفعان سلامت
14    حمایت اجتماعی و وضعیت سلامت
15    تاثیر شرایط اقامت (سکونت) بر سلامت
16    وضعیت سلامت گروه های آسیب پذیر
17    وضعیت دسترسی به فضای سبز و عوامل جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن

18    مولفه های بهداشتی، درمانی، خدماتی و اجتماعی موثر بر سلامت پناهندگان
19    سلامت سالمندی

20    خانواده، فرزندآوری و رشد جمعیت، تهدیدات و مخاطرات باروری
 


 

اولویت‌های پژوهشی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت 1399-1400

1    سبک زندگی سالم (شناسایی تهدیدکننده ها، و ارتقای آن)
2    عوامل موثر بر سلامت، آسیب های اجتماعی، حاشیه نشینی و مهاجرت
3    سوء مصرف مواد، داروها، و دخانیات ( عوامل خطر، پیشگیری، اپیدمیولوژی، کاهش عوارض و مخاطرات)
4    شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای پر خطر(مصرف الکل، مصرف سیگار، رفتارهای جنسی پر خطر)
5    نقش فضای مجازی در سلامت، و تغییر رفتار نوجوانان و جوانان
6    آگاهی، باورها و عملکرد مردم نسبت به بیماریها و عوامل تهدید کننده سلامت
7    سالمندی سالم، موفق و فعال ( عوامل خطر، پیشگیری، اپیدمیولوژی، کاهش عوارض و مخاطرات)
8    تشخیص زودرس، غربالگری و پیشگیری از بیماری های مزمن و سرطان ها
9    خدمات بهداشتی درمانی (ارائه، استفاده، کارائی، کیفیت، رضایت، جنبه های اقتصادی اجتماعی)
10  خانواده سالم و توانمندسازی مردم و خانواده ها، برای حفظ و ارتقاء سطح سلامت

اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت درباره بیماری کووید 19 


1    تاثیرات بروز کرونا بر سلامت روان جامعه و پرسنل بهداشتی درمانی
2    تاثیرات بروز کرونا بر رفتارهای اجتماعی مرتبط با سلامت در جامعه
3    تاثیرات بروز کرونا بر فعالیت های اقتصادی جامعه و مراکز بهداشتی درمانی  
4    تاثیر کرونا بر ارایه خدمات بهداشتی درمانی به سایر بیماران و مددجویان حوزه سلامت 

لیست اولویت های پژوهشی 1396-1398

در ابتدا لیست اولیه اولویت های پژوهشی با محوریت اولویت های شبکه مراکز تحقیقات SDH کشوری و بر اساس مطالعات مختلف در سطح شهرستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه ( ساوه و زرندیه) در مورد مشکلات شایع سلامت منطقه و نظرات ذینفعان از دانشکده و سایر سازمان های خارج از دانشکده در قالب یک لیست اولیه جمع آوری گردید و سپس بر اساس معیارهای اولویت بندی پژوهشی مدل پیشنهادی کارگروه توسعه تحقیقات سازمان بهداشت جهانی (Council on Health Research for Development COHRED) با حضور ذینفعان از تمامی سازمان ها و مراکز شهرستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه  اولویت‌های مهم 1396-1398 تعیین شدند. اولویت های پژوهشی مرکز شامل عوامل اجتماعی، محیطی مرتبط با خدمات که تعیین کننده سلامت در حیطه‌های زیر هستند:
 

رتبه اولویت عناوین اولویت های پژوهشی جمع امتیاز
1 سلامت امنیت غذایی، بهداشت آب ،هوا و محیط 233
2 بررسی بیماری‌های واگیر و غیرواگیر 231
3 بیمارهای شغلی، حوادث و سوانح 225
4 سلامت روان و سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، عدالت در سلامت و بهزیستی 218
5 سواد سلامت،کیفیت و سبک زندگی سالم (سبک زندگی در گروه های مختلف سنی، جنسی، شناسایی تهدیدکننده ها و سایر عوامل جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن) 203
6 سلامت مردان و سلامت زنان (بلوغ، باروری، یائسگی) 195
7 طرح تحول سلامت، پوشش خدمات سلامت، دسترسی، پاسخگویی و رضایت از خدمات 193
8 آسیب های اجتماعی و خانواده (خشونت، طلاق ، اعتیاد) 193
9 مشارکت اجتماعی، نشاط اجتماعی، حمایت اجتماعی و سلامت 186
10 HIT، نقش فضای مجازی در سلامت و تغییر رفتار نوجوانان و جوانان 186
11 سازمان های مردم نهاد، خیریه ها و رسانه های جمعی با نظر شورا اضافه گردید


 

 

 

 

کلید واژه ها: اولویت پژوهشی SDH