مشخصات مرکز

تعداد بازدید:۴۷۴

نام دانشگاه: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

نام مرکز تحقیقات: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

نام رئیس مرکز تحقیقات: دکتر محمود کریمی

زمینه فعالیت مرکز تحقیقات: عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

میزان فضای فیزیکی در اختیار مرکز تحقیقات به متر مربع: 320 مترمربع

تعداد اعضای هیات علمی/ پژوهشگر مرکز تحقیقات

ردیف نام عضو هیات علمی رتبه تخصص

نوع همکاری 

(تمام وقت/ نیمه وقت)

عضویت در شوراهای مرتبط

(شهرستان/استان/ملی)

1 حمیدرضا برادران استاد اپیدمیولوژی نیمه وقت *
2 جلیل کوهپایه زاده استاد  پزشکی اجتماعی تمام وقت *
3 محمود کریمی دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت تمام وقت *
4 حمیدرضا کوهستانی استادیار آموزش پزشکی تمام وقت *
5 حسین آذرپیرا استادیار مهندسی بهداشت محیط تمام وقت *

 

کلید واژه ها: ارزشیابی SDH