گالری عکس

۰۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۶ ۱۱ کد : ۲۵
تعداد بازدید:۳۶۳
جلسه شورای پژوهشی ۹ اسفندماه ۱۴۰۰
جلسه شورای پژوهشی ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰
جلسه ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات (SDH)  ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
شورای پژوهشی خردادماه ۱۴۰۰
شورای پژوهشی ۱۴۰۰
کمیته اخلاق در پژوهش
شورای پژوهشی
World day of social justice
SDH Research Center
سالن جلسات مرکز SDH
اعتباربخشی موسسه ای